Bloddonorerne i Danmark er en organisation, der arbejder for at hverve og anerkende frivillige og ubetalte bloddonorer. Det er vores fornemmeste opgave at sørge for, at der altid er bloddonorer nok til at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, som hver dag er dybt afhængige af donorblod for at kunne behandle patienter.

Organisationen er en sammenslutning af frivillige ildsjæle, der alle brænder for at fremme bloddonorsagen. Arbejdet er fordelt på forskellige afdelinger i organisationen, som opererer på henholdsvis lokalt og nationalt plan. Du kan læse mere om de enkelte afdelinger herunder.

Donorkorpsene

I Danmark er der 51 lokale donorkorps, der arbejder frivilligt og ubetalt med at hverve og anerkende bloddonorer. De har til formål at sikre, at der altid er blod nok til patientbehandling på de danske hospitaler. I samarbejde med regionsbestyrelserne planlægger og gennemfører de forskellige aktiviteter, der sætter fokus på bloddonorsagen. Alle landets cirka 180.000 donorer hører til et lokalt donorkorps.

Hvert donorkorps ledes af en ulønnet bestyrelse på mindst fem medlemmer. Korpsene modtager er gebyr fra deres region, for hver gang en donor tappes, og dette bliver udelukkende brugt til arbejdet med rekruttering og anerkendelse af frivillige bloddonorer.

Find dit donorkorps

Regionsbestyrelserne

De lokale donorkorps i regionen arbejder sammen i en regionsbestyrelse. Deres opgave er at forhandle med sygehusmyndighederne, varetage donorernes interesser, samt at planlægge og udføre regionsdækkende hvervekampagner.

Der er i dag en regionsbestyrelse i hver af de fem regioner.

Landskomitéen

Landskomitéen fungerer som øverste ledelse for Bloddonorerne i Danmark, og her sidder 42 medlemmer fra hele landet. Donorkorpsene er repræsenteret med 7 medlemmer fra hver region. Derudover deltager Ungdomskomitéens formand og en anden ungekoordinator, to blodbanklæger og tre repræsentanter for de organisationer, der var med til at stifte Bloddonorerne i Danmark.

Hvert år udsender Bloddonorerne i Danmark en årsberetning, der oplyser om udviklingen inden for det landsdækkende donorarbejde. Efter behov afholdes der landsmøder, hvor alle repræsentanter fra landets donorkorps har mulighed for at deltage.

Ungdomskomitéen

Bloddonorernes Ungdomskomité består af to unge informatører  (mellem 17 og 30 år) fra hver region samt en formand og en næstformand. Deres formål er at udbrede brugen af informatører til forskellige hverveopgaver sammen med bestyrelserne samt at sikre et fællesskab blandt informatørerne gennem sociale arrangementer. Derudover har de til opgave at udvikle nye idéer til, hvordan informatørarbejdet kan bruges til oplysning og donorhvervning.

Find din UK-repræsentant

Informatørerne tager ud til uddannelsesinstitutioner, kollegier, festivaler og lignende og fortæller om bloddonorsagen og hverver nye unge donorer. På nuværende tidspunkt er der omkring 150 unge informatører fordelt over hele landet.

Forretningsudvalget

Hver regionsbestyrelse vælger to medlemmer til et forretningsudvalg. Derudover udpeger blodbanklægernes organisation, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, også et medlem. Forretningsudvalget vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand, begge for 2 år ad gangen. Forretningsudvalget varetager landsorganisationens løbende drift og samarbejder med landskontoret om udførelsen af det daglige arbejde på baggrund af landskomitéens og forretningsudvalgets beslutninger.

Du kan se medlemmerne af forretningsudvalget her.

Landskontoret

Landskontoret repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt. Landskontorets opgave er at støtte de lokale donorkorps i at rekruttere og fastholde donorer, samt at bidrage med vejledning, kurser og informationsmaterialer. Derudover driver landskontoret hjemmesiden bloddonor.dk og udgiver magasinet Bloddonor, som udkommer 2 gange årligt og sendes til alle bloddonorer.

Du kan se hvem der er ansat på landskontoret og finde kontaktoplysninger her.

Tappestederne

Tapning af blod foregår enten på sygehuset eller på en række mobile enheder rundt omkring i landet. Det tappede blod afleveres til blodbankerne, som står for den efterfølgende behandling. Det er bl.a.  analyse og tests, inden blodet udleveres til patientbehandling.

Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale blodbank her.