Mission

Bloddonorerne i Danmarks formål er at sikre, at der til stadighed er bloddonorer nok, så blodbankerne kan sikre den nødvendige forsyning af blod og blodprodukter til patientbehandlingen.

Vision

Danmark skal have verdens bedste blodforsyning, forstået som at Danmark altid er selvforsynende med blod baseret på frivillige, ubetalte og anonyme bloddonorer.

Strategiplan

BiDs strategiplan spænder over tre overordnede emner:

1. Hvervning og donorpleje

2. Sikring af god struktur i organisationen

3. Branding af BiD

1. Hvervning og donorpleje (mål)

– Vi skal analysere det årlige behov for nye donorer.
– Vi skal hverve det nødvendige antal nye donorer og anerkende de nuværende.
– Vi skal udvikle Bloddonor og gøre det til et mere attraktivt magasin, der fungerer som en anerkendelse af donorerne, samtidig med at vi skal sikre, at det fortsat bliver læst af mindst 60% af alle bloddonorer.
– Vi følger tæt, hvad der sker i regionerne og blodbankerne omkring plasma. BiD har målsætningen, at plasmaprodukter i Danmark bliver baseret på blod fra bloddonorer i Danmark.

2. Sikring af god struktur i organisationen (mål)

– Vi skal sikre, at regionsaftalerne bliver overholdt.
– Vi skal sikre, at BiDs regioner har den rette struktur i forhold til at nå BiDs mission.
– Bestyrelsen bør afspejle donorkorpsets sammensætning.
– Vi skal diskutere og eventuelt omformulere de nationale krav til en korpsbestyrelse.

3. Øget synlighed af BiD (mål)

– Vi skal sikre os, at beslutningstagerne og befolkningen kender til os og forstår relevansen af vores arbejde.
– Vi skal gøre det let for donorerne at fortælle deres venner om donorsagen på de sociale medier.
– Vi skal øge indsatsen med at kommunikere om forskning i blodet.
– Vi skal arbejde for, at relevant international forskning bliver lettere tilgængeligt for de danske donorkorps og blodbanker.
– Vi skal sikre, at befolkningen kender til de værdier, som bloddonation i Danmark bygger på.

Principper

Der er flere emner, der berører det at være bloddonor, som ligger uden for BiD. Det afholder os ikke fra at have klart formulerede principper om, hvad vi ønsker for disse områder.

A. Én dansk blodforsyning

BiD arbejder for tættest mulig samarbejde mellem blodbankerne. BiD mener, at et samarbejde bidrager til at sikre optimalt brug af ressourcerne i blodforsyningen. Det er fx udveksling af blodkomponenter mellem regionerne og at de eksisterende systemer bliver udbygget, så de frit kan udveksle informationer (donorerne kan fx blive tappet i hele landet uden at skulle begynde forfra).
Ønsket om én blodforsyning skal ikke forveksles med tappesteder, hvor det er BiDs ønske, at tappestederne er spredt ud over landet og tilgængelige for bloddonorerne.
BiD arbejder for, at der altid er ens karantæneregler i hele landet. En væsentlig del af at være en velmotiveret bloddonor er, at donoren forstår, hvorfor kravene i karantænereglerne er, som de er. Det skaber forvirring, når der er forskellige fortolkninger af karantæneregler i landets blodbanker.

B. Internationalt arbejde

BiD følger Europarådets linje om at fremme frivillig, ubetalt bloddonation overalt i verden. BiD kæmper for, at der i EU ikke må finde betalt bloddonation sted, og at det hurtigst muligt bør udfases i de EU-lande, hvor det finder sted. BiD deltager på verdensplan i IFBDO’s arbejde for ubetalt bloddonation.

C. Bloddonorer er ikke patienter

BiD repræsenterer bloddonorerne. De er sunde og raske personer, som har valgt at stille deres blod og tid til rådighed for frivillig, ubetalt og anonym bloddonation. BiD arbejder for deres rettigheder. BiD mener, at lovgivningen skal tage hensyn til, at bloddonorers rolle er forskellig fra fx patienters. Bloddonorernes rettigheder bør fremgå eksplicit af den relevante lovgivning.